VOLHEID IN CHRISTUS

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Johannes 1:16.

..en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Efeze 3:19

Waarin zal je in je nieuwe leven de volheid van de Heer onder anderen ervaren?

VEILIGHEID

De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Psalm 91:9-11

GEZONDHEID

Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen, in acht nemen en houden… De HEERE zal alle ziekte van u weren. Deurteronomium 7:12, 15

Het is altijd de Heer die bepaalt wanneer Hij wie geneest. 

VOORZIENING VAN JE DAGELIJKSE NODEN

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Mattheus 6:33.

SUCCES

Vertrouw uw werken aan de HEERE toe, en uw plannen zullen bevestigd worden. Spreuken 16:3

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13.

GEZELSCHAP

een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst. Psalm 68:7

TROOST

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. 2 Korinthe 1:3-4.

BEVRIJDING

Zij roepen en de HEERE hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden. Psalm 34:17.

VREUGDE

De vrucht van de Geest is echter … blijdschap. Galaten 5:22.

U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. Psalm 16:11.

WIJSHEID

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Jacobus 1:5.

Enzovoort..