VROUW

EVA, DE EERSTE VROUW

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;.. Genesis 1:26. En God zegende hen.. Genesis 1:28.

Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Genesis 2:18. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Genesis 2:22.

In de Bijbel lezen we dat God de vrouw gemaakt heeft naar Zijn gelijkenis, voorbestemd om in eenheid en overeenstemming met Hem te leven. In eeuwige verbinding met Hem.

En de vrouw zei tegen de slang: ..maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten .. Genesis 3:3 ..En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Genesis 3:13

In de Hof van Eden is het de satan gelukt om de vrouw te misleiden. De Bijbel vertelt hoe ze zich in gedachten en met haar ogen laat verlokken tot de belofte dat zij en haar man als God kunnen worden, onafhankelijke, zelfstandige kenners van goed en kwaad. De eenheid met God werd hier verbroken.

Vanaf hier worden in de Bijbel de instructies én voorspellingen gegeven van het herstel van de verbroken relatie tussen de mens en God. De Heer geeft duidelijk aan dat Hij wil dat wij Hem weer gaan liefhebben en gehoorzamen. En dat wanneer wij dit doen, Hij ons zeker beloont, hier op aarde en met een eeuwig leven bij Hem, in liefde en vreugde. Onze tijd op aarde is bedoeld als voorbereiding op het eeuwige leven bij God.

En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. Genesis 3:20.

Kracht

Over de vrouw is genoeg te vinden in God’s woord. We zien krachtige vrouwen zoals Ruth, Esther, Maria.. Profetessen zoals Mirjam, Deborah en Hanna.

Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood en Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk; gij allen zijt immers één in Christus. Galaten 3:27-28

Lichaam

Ons lichaam is geschapen door God en daarom is het heilig.

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 1 Kortinthe 6:19-20

De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden…, want ieder die dat doet, is voor de HEERE, uw God, een gruwel. Deuteronomium 22:5

Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Romeinen 13:14

Huwelijk

Het huwelijk is een heilig verbond, door God aan de mens gegeven. Hij geeft duidelijk aan hoe man en vrouw zich tot elkaar en tot Hem verhouden. Ook het huwelijk dient ter voorbereiding op het eeuwige leven bij God. Als echtgenote oefenen wij in het huwelijk voor ons eeuwig huwelijk met de Here Jezus. Het huwelijk komt in Hemels perspectief te staan. Bijvoorbeeld, door je man te dienen leer je de Here Jezus te dienen.

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Genesis 2:24

Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God. 1 Corinthiërs 11:3

Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Efeze 5:28

Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken. 1 Petrus 3:1-2

Vrouw naar GOD´s Hart

Zo is er nog veel meer te vinden. De westerse vrouw zou kunnen vinden dat dit allemaal ouderwets is, dat we toch ontwikkeld zijn tot bewuste onafhankelijke vrouwen. Maar dit is niet God’s wil! Met God kun en wil je niet langer onafhankelijk zijn, wij zijn Zijn dochters, vrij in Hem. Je zult merken hoe vervullend en natuurlijk de geboden zijn. omdat het volgen ervan jou naar Hem leidt.

Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. 1 Johannes 5:3

Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben; Titus 2:4

Etc.