Het licht en het vuur van God

telefoonafbeelingen-164Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: de Heere is God, de Heere is God! – 1 Koningen 18.

Lieve Jij, weet je geliefd door de Heere God. Nooit eerder in de geschiedenis was de Heer zo zichtbaar aanwezig en herstelde Hij zoveel mensen! Dit is zo omdat het ons beloofd is door God Zelf. Er zou een tijd komen dat Hij Zijn heerlijkheid, Zijn liefde, in grotere mate over ons uitstort.

Je hebt dan ook alle reden om te geloven dat de Heer ook jou genezing kán en wíl geven. Wat de Heer van jou vraagt is dus eerst jouw geloof – als dat van een mosterdzaadje is genoeg, dit zegt Hij. En Hij vraagt dan jouw hart. Geef jij je hart, dan geef je daarmee al jouw ideeën, gevoelen, emoties, ervaringen aan de Heere God. Al jouw fouten zitten ook opgeslagen in je hart, en bijvoorbeeld ook ontvangen negativiteit.

Wat je helpt is te bidden, want bidden is met God spreken vanuit je hart. In je gebed kun je jouw hart steeds weer en steeds meer aan Hem openen en overgeven. Je zult gaan merken dat het luisterende oor en de liefdevolle aanwezigheid van de Heer datgene is waar je altijd al naar hebt verlangd. God kent jou beter dan dat jij jezelf kent. Er is niemand in persoon die jou deze grote liefde kan geven.

God gaf ons in Zijn liefde ook Jezus Christus, Hij gaf eigenlijk Zichzelf en kwam de Waarheid vertellen en de weg wijzen naar God, want ook vroeger waren de mensen verward over of onbekend met  wie de Heer nu eigenlijk is. Jezus kwam de Waarheid dus brengen, en God bevestigde Zijn waarheid met tekenen en wonderen. Toen Jezus gekruisigd werd, weer opstond en naar de hemel opsteeg, bewees de Heer dat wie in Hem gelooft het eeuwige leven bij de Heer heeft. Doordat Jezus Zichzelf opofferde, heeft de Heer alle mensen hun fouten vergeven. Jouw werk is je hart te geven.

Door Jezus in jouw hart te aanvaarden begin je jouw reis van herstel, op weg naar een goed leven hier, en straks een leven zonder verdriet of pijn, in vrede en gelukzaligheid, in de eeuwigheid bij God. Je kunt vandaag beginnen door dit gebed hardop uit te spreken:

Bevrijdingsgebed  – Lieve Here Jezus, ik ben een zondaar en ik heb berouw van al mijn fouten en zonden, wast U alstublieft mijn zonden weg met Uw kostbaar Bloed. Vandaag keer ik mij af van alle zonden, en ik ontvang U in mijn hart als mijn Heer en Redder. Schrijft U alstublieft mijn naam in het levensboek van het Lam, en zend mij de Heilige Geest om mij te helpen leven in heiligheid. Bevestig Uw Woord in mijn hart en bescherm mijn hart. In de machtige naam van Jezus, ben ik vandaag wedergeboren. Amen.

Zorg er nu voor dat je de Bijbel gaat lezen, en ook dat je je laat dopen – ter bevestiging dat de oude jij sterft, zo deel je in Jezus Zijn sterven, en jij uit het water weer opstaat in de eenheid met de opgestane Here Jezus. Hij is zonder fouten, totaal één met God. Jezus heeft ons gevraagd ons te laten dopen in volledige onderdompeling. De stemmen en angsten etc. hebben op de nieuwe jij geen grip meer, in Jezus naam. En zoek mensen die met jou de Bijbel willen lezen, bidden, en jou in de Waarheid onderwijzen.