Mattheus 20:29-34

“29. En toen zij Jericho uit gingen, volgde een grote menigte Hem. 30. En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbijging: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons! 31. De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen; maar zij riepen des te meer: Ontferm U over ons, Heere, Zoon van David! 32. En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? 33. Zij zeiden tegen Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden. 34. En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan; en meteen werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.”

Ook voor jou is er genezing bij de Heer. De twee blinden in Jericho riepen: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons! En de menigte wilden hun het zwijgen opleggen. Laat dit jou niet gebeuren, want de Heer vraagt ook jou: “Wat wilt u dat Ik doen zal?” Deze jonge Nadia moest 34 jaar wachten op haar genezing, weet je bemoedigd. Misschien stelt de Heer ook jouw geduld op de proef, maar geef nooit op!

Bedenk hoe diep je gezonken bent

Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u,

Openbaring 2:5

De Heer redt jou, als jij dat werkelijk wilt tenminste..!

De Heere Jezus stierf voor jou. Nam alle zonden op Zich, nam alle vloeken op Zich, alle ziekte, en zelfs de dood. En Hij vraagt ons tot inkeer te komen. Wanneer jij dit punt bereikt, waarop je eerlijk toegeeft dat je jezelf totaal kwijt bent, en je zeer verstoord met eten omgaat, en je recht op de dood afgaat als je zo doorgaat, dan is er hoop voor jou! Zorg ervoor dat je de Bijbel gaat lezen, en je eigen herstel serieus gaat nemen.

De Heer vraagt je je te bedenken van welke hoogte jij gevallen bent – oftewel hoe diep je gezonken bent. En om je te bekeren. Bekering is een samen voegsel van berouw en inkeer. Dus Hij vraagt enkel je pijn, schaamte, rouw aan Hem te tonen over jouw val. Over jouw dwaling, weg van Hem en van jezelf als Zijn geliefd schepsel. En ga je op deze manier op je knieën voor Hem, dan helpt Hij je. De Heilige Geest gaat in jouw hart en leven Zijn herstelwerk verrichten. Jij bent te belangrijk om verloren te gaan!

Nu is het ook belangrijk om God te leren kennen, en Zijn wegen, en deze ook te volgen. Eén ervan is de doop door onderdompeling – je gaat daarbij helemaal onderwater. In dat moment verklaar je namelijk openlijk dat je oude persoon met Christus sterft, en jij uit het water omhoogkomt in de weder opstand van Christus. Dat is het moment waarop de Heilige Geest is jouw hart komt wonen, en jouw ziekte en dwaling komt genezen. Kies vandaag voor het leven met de Heer! Hij stuurde voor jou Zijn Zoon – Joh. 3:16

Hij kent jouw naam

Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

Psalm 139:1-3

Geliefde vrouw, dit lied is voor jou. Het bezingt de intieme band tussen jou en jouw Hemelse Maker, de Heere God. Hij heeft jou voorbestemd om eeuwig bij Hem te wonen. Sta Hem en Zijn Heilige Geest toe jouw hart te genezen. De Heere Jezus kent al jouw pijn, zorgen, en ook weet Hij precies wat jij nodig hebt. Zijn liefde, zorg en aandacht gaat die van ieder mens te boven.

Hij kent jou bij naam. Jezus gaf Zijn leven voor jou, geef jij Hem jouw leven?

Word innerlijk veranderd!

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Romeinen 12:2

Lieve (jonge) Vrouw, de tijd is gekomen om een besluit te nemen: wat wil ik met mijn leven? Waar stop ik mijn energie in? En voor wie doe ik dat? Wil ik aan deze wereld gelijkvormig blijven – mijn uiterlijk gelijkvormig maken aan deze wereld? Wil ik acceptatie door mensen, of wil ik acceptatie door God, Die mij geschapen heeft?

God, Die jou geschapen heeft, en Die Zijn werk perfect heeft gedaan; jouw uiterlijk is Zijn werk. Is dit niet enorme dank waard? Ieder mens is verschillend, zelfs een tweeling verschilt in uiterlijk. Nergens vinden wij in de Bijbel dat jij je zorgen moet maken over je uiterlijke verschijning, integendeel, de Heer zegt dat je het lichaam niet gebruiken zult om begeerten op te wekken.

Hoe is dit in jouw leven nu? Een eetstoornis kan jouw hele aandacht en energie opeisen, waardoor je nauwelijks of geen tijd en energie meer hebt voor gebed, voor het belijden van jouw zonden, en daarna veranderd te worden door de Heilige Geest. Geen ruimte voor de Bijbel ook. Dat is vreselijk, en overduidelijk het plan van de boze, van de duivel.

Ben je bereid om te veranderen, om de Heer om hulp te vragen, Hem te vragen jouw eetgedrag en jouw blik op jezelf, innerlijk en uiterlijk, te genezen? Ben je bereid je hart en leven in Zijn hand te leggen? De Heer zal jou beschermen en bevrijden. Je bent op aarde om Hem te leren kennen, zo te veranderen, dat je in Zijn eeuwige hemel kunt verblijven. De Bijbel vertelt precies hoe je bedoeld bent door God de Vader. Nu is de tijd om te bidden om genezing, Jezus wacht hierop.

En laat het ons ook weten als je gebed nodig hebt, simpelweg een email is voldoende. En wil je met ons spreken, laat het ook via de email weten, zodat we contact met jou kunnen opnemen. Lieve vrouw, weet je aangemoedigd om vandaag te besluiten: Ik wil innerlijk veranderd worden! Gods rijke zegen.

Het licht en het vuur van God

telefoonafbeelingen-164Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: de Heere is God, de Heere is God! – 1 Koningen 18.

Lieve Jij, weet je geliefd door de Heere God. Nooit eerder in de geschiedenis was de Heer zo zichtbaar aanwezig en herstelde Hij zoveel mensen! Dit is zo omdat het ons beloofd is door God Zelf. Er zou een tijd komen dat Hij Zijn heerlijkheid, Zijn liefde, in grotere mate over ons uitstort.

Je hebt dan ook alle reden om te geloven dat de Heer ook jou genezing kán en wíl geven. Wat de Heer van jou vraagt is dus eerst jouw geloof – als dat van een mosterdzaadje is genoeg, dit zegt Hij. En Hij vraagt dan jouw hart. Geef jij je hart, dan geef je daarmee al jouw ideeën, gevoelen, emoties, ervaringen aan de Heere God. Al jouw fouten zitten ook opgeslagen in je hart, en bijvoorbeeld ook ontvangen negativiteit.

Wat je helpt is te bidden, want bidden is met God spreken vanuit je hart. In je gebed kun je jouw hart steeds weer en steeds meer aan Hem openen en overgeven. Je zult gaan merken dat het luisterende oor en de liefdevolle aanwezigheid van de Heer datgene is waar je altijd al naar hebt verlangd. God kent jou beter dan dat jij jezelf kent. Er is niemand in persoon die jou deze grote liefde kan geven.

God gaf ons in Zijn liefde ook Jezus Christus, Hij gaf eigenlijk Zichzelf en kwam de Waarheid vertellen en de weg wijzen naar God, want ook vroeger waren de mensen verward over of onbekend met  wie de Heer nu eigenlijk is. Jezus kwam de Waarheid dus brengen, en God bevestigde Zijn waarheid met tekenen en wonderen. Toen Jezus gekruisigd werd, weer opstond en naar de hemel opsteeg, bewees de Heer dat wie in Hem gelooft het eeuwige leven bij de Heer heeft. Doordat Jezus Zichzelf opofferde, heeft de Heer alle mensen hun fouten vergeven. Jouw werk is je hart te geven.

Door Jezus in jouw hart te aanvaarden begin je jouw reis van herstel, op weg naar een goed leven hier, en straks een leven zonder verdriet of pijn, in vrede en gelukzaligheid, in de eeuwigheid bij God. Je kunt vandaag beginnen door dit gebed hardop uit te spreken:

Bevrijdingsgebed  – Lieve Here Jezus, ik ben een zondaar en ik heb berouw van al mijn fouten en zonden, wast U alstublieft mijn zonden weg met Uw kostbaar Bloed. Vandaag keer ik mij af van alle zonden, en ik ontvang U in mijn hart als mijn Heer en Redder. Schrijft U alstublieft mijn naam in het levensboek van het Lam, en zend mij de Heilige Geest om mij te helpen leven in heiligheid. Bevestig Uw Woord in mijn hart en bescherm mijn hart. In de machtige naam van Jezus, ben ik vandaag wedergeboren. Amen.

Zorg er nu voor dat je de Bijbel gaat lezen, en ook dat je je laat dopen – ter bevestiging dat de oude jij sterft, zo deel je in Jezus Zijn sterven, en jij uit het water weer opstaat in de eenheid met de opgestane Here Jezus. Hij is zonder fouten, totaal één met God. Jezus heeft ons gevraagd ons te laten dopen in volledige onderdompeling. De stemmen en angsten etc. hebben op de nieuwe jij geen grip meer, in Jezus naam. En zoek mensen die met jou de Bijbel willen lezen, bidden, en jou in de Waarheid onderwijzen.

Genezing

En ontzetting beving allen en zij verheerlijkten God, en werden met vrees vervuld zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien.

Lukas 5:26

Genezing van een eetstoornis is mogelijk. Kijk maar naar dit kleine meisje Shalin op de foto’s. Ze had een volgens de artsen ongeneeslijke ziekte, en nu is zij compleet genezen. De Heer geneest dus lepra, HIV Aids, blindheid, doofheid, verlammingen, kankers, psychose, eetstoornissen, en alle andere ziekten onder de zon!

telefoonafbeelingen-182

Jouw genezing uit zich in een normale relatie met eten, in een goed functionerend lichaam, bij een gewicht dat in de ogen van de Heer goed is voor jou. Niet in de ogen van de modebladen of naar maatstaven van de wereld. Na je genezing zal je aandacht niet meer op je lichaam gericht zijn, maar op God. Hij zorgt voor jou.

Je genezing is bedoeld om de Heer alle lofprijzing en eer te geven door middel van een leven waarin jij je aan Hem onderwerpt. Alleen Hij geeft je echte vrede en geluk. Hij kent je beter dan dat jij jezelf kent, en de Bijbel en de Heilige Geest zullen je helpen om jouw persoonlijke relatie met de Heer te verdiepen. Jezus houdt zoveel van jou.

Innerlijke leegte

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Johannes 6:35

Alleen de Here God kan jouw leegte vullen.

Dit Schriftgedeelte herhalen we nog maar eens; zoals we hier kunnen lezen zijn honger en dorst niet alleen lichamelijk. Vele mensen die lijden aan een eetstoornis kunnen dit uit eigen ervaring bevestigen. Bij boulimia voelt de eter zich vaak totaal niet getroost door het zgn. troost voedsel. Hoeveel er ook gegeten wordt, de leegte blijft, innerlijke pijn en eenzaamheid blijven.

Een anorexia type is lichamelijk leeg, misschien ter bevestiging van de geestelijke leegte. Daarom is het belangrijk te beseffen dat Jezus voor jou stierf en weer opstond. Dat Hij de Heilige Geest stuurde om jou geestelijk te voeden en te vullen met de heiligheid van de Heer. Heiligen betekent hier jouw geest ontdoen van vervuilende, verwarrende, verboden geestelijke ideeën, en te vervangen door de Waarheid.

Verkeerde geestelijke voeding brengt ons onder anderen ziekte, angst, ijdelheid, egoïsme, seksuele zonden en de dood. Dit geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het is om de Bijbel te lezen en te bidden, zodat je zeker zult zijn dat je het juiste geestelijke voedsel tot je neemt. Eva nam de door de Here God verboden voeding tot zich, ze liet zich door satan vertellen dat het goed was. Door wie laat jij je vertellen wat goed is?

Er dwalen vele geesten rond die jou ook willen voeden. Die geesten hebben jou niet geschapen, integendeel, ze komen uit de duisternis en willen jou daar naartoe brengen. Hoe onschuldig en oprecht de ideeën en adviezen ook kunnen lijken, roep altijd de Here God aan om je te openbaren wat Hij ervan vindt. Van Eva leren we hoe eenvoudig de mens zich laat verleiden tot het kwade.

Laat je dus voeden door het Brood des levens, de Bijbel is het levende Woord van God, en belijd dagelijks je fouten, de zonden, bewuste en onbewuste. Bid en spreek je hart uit naar de Here Jezus, en vraag de Here God om herstel van jouw zelfbeeld en voedingspatroon. Verschuif je aandacht van je aardse lichaam naar je geestelijke leven bij Hem; geef de tijd die je nu nog aan training, diëten ed. besteed aan de Heer!

Het brood des levens

Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt zal nimmermeer hongeren en wie in Mij geloof zal nimmermeer dorsten.

Johannes 6:35

Geestelijke voeding verdient jouw aandacht

Wat anorexia-, bullimia-, en binge eters overeenkomstig hebben is het zich onverzadigd voelen. Fysiek onverzadigd door tekort aan voeding, of zo uit balans zijn dat hoeveel er ook gegeten wordt, het lichaam geen signaal van verzadiging meer afgeeft, of de verzadiging wel voelen maar er dwars doorheen eten en het weer uitspugen of laxeren.

Het lichaam heeft voeding nodig om te kunnen leven. Jezus zegt dat Hij het brood des levens is omdat we via Hem het eeuwige leven bij God bereiken, omdat Hij aan het Kruis ons contact met God hersteld heeft. In ons lichaam verblijft onze ziel en geest, die hebben de juiste voeding nodig om ons voor het eeuwig leven bij God gereed te maken.

Geestelijk eten we altijd; het goede of het kwade. Het kwade door bijvoorbeeld te geloven dat we het lichaam moeten perfectioneren en etaleren, door te geloven dat je niet iedereen hoeft te vergeven, door bijgeloof etc.. Geestelijk eten we dus perfect als we in Jezus geloven, en Hem navolgen. De Bijbel is daarom het juiste voedsel!

Eet ter ere van God

Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet alles ter ere Gods.

1 Korinthiërs 10:31

Nodig de Heilige Geest uit in jouw dagelijks eten

In ieders dagelijks leven heeft eten en drinken een prominente plaats. God heeft jouw lichaam geschapen, dat gewoon voeding nodig heeft om te kunnen bestaan. De Heer voorziet in jouw voedsel, dat mag je ook in Zijn Woord lezen. Dit is zoals het bedoeld is; eten om te leven, zodat jij door middel van jouw leven de Heer mag leren kennen.

Bij een eetstoornis is één ding duidelijk, namelijk dat er niet meer gegeten wordt om te leven. Ofwel er wordt niet meer gegeten, dan wel er wordt extreem gegeten, soms met spugen en laxeren. Denk eraan tot de Heer te bidden, en danken, voor het eten. Zeker voor jou met een eetprobleem is het goed te beseffen Wie jou voedt, en waarom.

Naast te bidden en danken is het ook nodig om de Heilige Geest tijdens jouw eten, en in jouw eetgewoonten, jouw gevoel en kijk op voeding te betrekken. God weet wat jij nodig hebt, niet de gezondheidsrages, of fotomodellen, of je vriendinnen. Neem een besluit vandaag! Laat de Heer jouw voeding bepalen want Hij wil en zal je genezen.

Woord van God

Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.

Lukas 15:24

De Heer maakt weer levend

De vertelling van de verloren zoon geeft aan hoe een van huis weggegane jongeman letterlijk op het punt stond om van de honger om te komen, en daarom terugkeerde naar zijn vaderlijk huis. In korte tijd had hij de voorsprong op de erfenis van zijn vader verkwist in een losbandig leven. Hij had enorm berouw, hij wist dat hij fout geleefd had.

Wie aan een eetziekte lijdt, verkwist het leven zelf, door losbandigheid (grenzeloosheid). Door het lichaam, de tempel van God, genadeloos af te straffen door middel van levensgevaarlijke tekorten en / of juist overvloeden die het lichaam nauwelijks aan kan. De Vader wacht op jouw terugkeer naar Hem.

Wat de reden ook is dat je in deze situatie terecht bent gekomen, geef jezelf de kans om tot inkeer te komen, en vertel God dat je berouw hebt. Begin met Hem te spreken, vertel Hem alles, vraag om Zijn hulp vragen om uit deze levenloze situatie te komen. Jezus gaf Zijn leven, om jou voor eeuwig het leven te geven.

Iedere geest verbonden aan eetziekten zal wegvluchten van wie zich op Jezus richt, en Hem in het hart en leven ontvangt als Heer en redder. De ziekte kan de liefde van Jezus nooit weerstaan. Laat je dopen, zorg dat je dagelijks bidt, Bijbel leest en navolgt, de Heer toezingt, anderen vertelt van Zijn bestaan… je zult vrolijk worden!