Welkom!

Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt;
en voor wie klopt zal opengedaan worden

Mattheus 7:8

Heb jij al aangeklopt bij Jezus? Ben je naar Hem op zoek?
Wist je dat de Heer ook in Zijn Woord zegt dat Jezus Christus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden? Hij kwam dus ook voor jou. Hij wil je redden. Verheug je erover dat Hij jou altijd zoekt!

Het is daarbij belangrijk om te beseffen dat jij zelf een keuze kunt maken, om te bidden voor jouw genezing, en als je dit niet lukt, anderen te vragen voor je te bidden. Het is goed te weten dat je Hem altijd in de Bijbel kunt vinden, en via de Heilige Geest – Die is er dag en nacht.

Als je genoeg hebt van jouw leven met een eetstoornis, ga dan actief op zoek naar de Heer. Laat je dopen door volledige onderdompeling, zoek een goede kerk die je helpt in je verdieping met de Heer, en die jou ook steunt om berouw over je huidige leven voor de Heer te brengen.

Niemand kan zulke besluiten nemen dan jij. De angst en weerstand die je misschien voelt, die komen van de tegenstander, die absoluut niet het beste met jou voorheeft. Dus, bedenk dat als jij bij Hem aanklopt de Heere Jezus altijd open doet voor jou! Jij bent welkom zoals je bent.

Jouw strijd is God’s strijd

En Ik zal vijandschap brengen, tussen u en de vrouw,

Genesis 3:15

De Heer zegt ons hier dat Zijn kinderen en de duivel elkaars vijanden zullen zijn . Daarom is het belangrijk eerst te erkennen dat de duivel jouw leven is binnengekomen. Dat je geen vijandschap hebt, maar vriendschap hebt gesloten met de duivel, onbewust.

De duivel kent jouw levensverhaal, jouw ervaringen, onzekerheden, worstelingen, gevoel. En zo bewerkt de duivel de harten en levens van de mens – iedere dag opnieuw. De duivel maakt het niet uit of je heel dun of heel dik, of gemiddeld bent, zolang hij maar controle heeft.

Of je nu veel eet of juist niet, of je bang bent dat anderen jou niet leuk of mooi vinden, of je graag wilt uitblinken, of je makkelijk te beïnvloeden bent, het maakt allemaal niet uit. Of je door anderen geprezen wordt, of je juist wordt afgewezen: satan wil slechts controle, en werkt in op jouw gevoelens. Oefen jezelf om niet naar gevoelens en beelden te luisteren. Vraag de Heer om een heldere geest, om Zijn wijsheid, niet je eigen.

Weet je bemoedigd om de duivel bewust en actief te gaan vermanen en afwijzen. Weet je bemoedigd om over al jouw zonden actief in berouw te gaan voor de Heer, net zolang tot je merkt dat jij werkelijk verandert en geneest. Tot die boosheid weg is, die angsten, die obsessie met voedsel, met uiterlijk weg… Lees de Bijbel, niet de anorexia sites!

Lieve vrouw, lief meisje, de Heere Jezus houdt van jou en ook van de daders in jouw leven. Hij haat simpelweg alle zonden, de slechte daden, en iedere vorm van haat en bitterheid haat Hij ook. Hij wil jou genezen! Door je hele verhaal, jouzelf, met je hele verleden, heden en toekomst aan Hem over te geven zul jij overwinnen. De duivel is jouw vijand, de Heer jouw Helper. Hij houdt van jou.

Begin vandaag opnieuw! Zeg:
‘Geliefde Heere Jezus, vandaag kom ik bij U, zoals ik ben. Mijn zonden, mijn angst, mijn pijn, alle verwarring belijd ik U. Ik heb berouw over mijn hele verleden en over hoe ik nu ben. Vergeeft U mij Heer. Reinig mij het met het kostbaar Bloed van de Heere Jezus. Genees en vernieuw alstublieft mijn hart en leven. Nu ontvang ik de Heere Jezus als mijn redder en Heer, en geef mijn hele leven aan U over. Schrijft U mijn naam alstublieft in het Levensboek van het Lam en schrijf Uw Woord in mijn hart, en bescherm mijn hart.
In Jezus naam ben ik wedergeboren, Amen.’

cropped-looftdeHere.jpg

Mattheus 20:29-34

“29. En toen zij Jericho uit gingen, volgde een grote menigte Hem. 30. En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbijging: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons! 31. De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen; maar zij riepen des te meer: Ontferm U over ons, Heere, Zoon van David! 32. En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? 33. Zij zeiden tegen Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden. 34. En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan; en meteen werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.”

Ook voor jou is er genezing bij de Heer. De twee blinden in Jericho riepen: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons! En de menigte wilden hun het zwijgen opleggen. Laat dit jou niet gebeuren, want de Heer vraagt ook jou: “Wat wilt u dat Ik doen zal?” Deze jonge Nadia moest 34 jaar wachten op haar genezing, weet je bemoedigd. Misschien stelt de Heer ook jouw geduld op de proef, maar geef nooit op!

Bedenk hoe diep je gezonken bent

Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u,

Openbaring 2:5

De Heer redt jou, als jij dat werkelijk wilt tenminste..!

De Heere Jezus stierf voor jou. Nam alle zonden op Zich, nam alle vloeken op Zich, alle ziekte, en zelfs de dood. En Hij vraagt ons tot inkeer te komen. Wanneer jij dit punt bereikt, waarop je eerlijk toegeeft dat je jezelf totaal kwijt bent, en je zeer verstoord met eten omgaat, en je recht op de dood afgaat als je zo doorgaat, dan is er hoop voor jou! Zorg ervoor dat je de Bijbel gaat lezen, en je eigen herstel serieus gaat nemen.

De Heer vraagt je je te bedenken van welke hoogte jij gevallen bent – oftewel hoe diep je gezonken bent. En om je te bekeren. Bekering is een samen voegsel van berouw en inkeer. Dus Hij vraagt enkel je pijn, schaamte, rouw aan Hem te tonen over jouw val. Over jouw dwaling, weg van Hem en van jezelf als Zijn geliefd schepsel. En ga je op deze manier op je knieën voor Hem, dan helpt Hij je. De Heilige Geest gaat in jouw hart en leven Zijn herstelwerk verrichten. Jij bent te belangrijk om verloren te gaan!

Nu is het ook belangrijk om God te leren kennen, en Zijn wegen, en deze ook te volgen. Eén ervan is de doop door onderdompeling – je gaat daarbij helemaal onderwater. In dat moment verklaar je namelijk openlijk dat je oude persoon met Christus sterft, en jij uit het water omhoogkomt in de weder opstand van Christus. Dat is het moment waarop de Heilige Geest is jouw hart komt wonen, en jouw ziekte en dwaling komt genezen. Kies vandaag voor het leven met de Heer! Hij stuurde voor jou Zijn Zoon – Joh. 3:16

Hij kent jouw naam

Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

Psalm 139:1-3

Geliefde vrouw, dit lied is voor jou. Het bezingt de intieme band tussen jou en jouw Hemelse Maker, de Heere God. Hij heeft jou voorbestemd om eeuwig bij Hem te wonen. Sta Hem en Zijn Heilige Geest toe jouw hart te genezen. De Heere Jezus kent al jouw pijn, zorgen, en ook weet Hij precies wat jij nodig hebt. Zijn liefde, zorg en aandacht gaat die van ieder mens te boven.

Hij kent jou bij naam. Jezus gaf Zijn leven voor jou, geef jij Hem jouw leven?

Word innerlijk veranderd!

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Romeinen 12:2

Lieve (jonge) Vrouw, de tijd is gekomen om een besluit te nemen: wat wil ik met mijn leven? Waar stop ik mijn energie in? En voor wie doe ik dat? Wil ik aan deze wereld gelijkvormig blijven – mijn uiterlijk gelijkvormig maken aan deze wereld? Wil ik acceptatie door mensen, of wil ik acceptatie door God, Die mij geschapen heeft?

God, Die jou geschapen heeft, en Die Zijn werk perfect heeft gedaan; jouw uiterlijk is Zijn werk. Is dit niet enorme dank waard? Ieder mens is verschillend, zelfs een tweeling verschilt in uiterlijk. Nergens vinden wij in de Bijbel dat jij je zorgen moet maken over je uiterlijke verschijning, integendeel, de Heer zegt dat je het lichaam niet gebruiken zult om begeerten op te wekken.

Hoe is dit in jouw leven nu? Een eetstoornis kan jouw hele aandacht en energie opeisen, waardoor je nauwelijks of geen tijd en energie meer hebt voor gebed, voor het belijden van jouw zonden, en daarna veranderd te worden door de Heilige Geest. Geen ruimte voor de Bijbel ook. Dat is vreselijk, en overduidelijk het plan van de boze, van de duivel.

Ben je bereid om te veranderen, om de Heer om hulp te vragen, Hem te vragen jouw eetgedrag en jouw blik op jezelf, innerlijk en uiterlijk, te genezen? Ben je bereid je hart en leven in Zijn hand te leggen? De Heer zal jou beschermen en bevrijden. Je bent op aarde om Hem te leren kennen, zo te veranderen, dat je in Zijn eeuwige hemel kunt verblijven. De Bijbel vertelt precies hoe je bedoeld bent door God de Vader. Nu is de tijd om te bidden om genezing, Jezus wacht hierop.

En laat het ons ook weten als je gebed nodig hebt, simpelweg een email is voldoende. En wil je met ons spreken, laat het ook via de email weten, zodat we contact met jou kunnen opnemen. Lieve vrouw, weet je aangemoedigd om vandaag te besluiten: Ik wil innerlijk veranderd worden! Gods rijke zegen.

Het licht en het vuur van God

telefoonafbeelingen-164Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: de Heere is God, de Heere is God! – 1 Koningen 18.

Lieve Jij, weet je geliefd door de Heere God. Nooit eerder in de geschiedenis was de Heer zo zichtbaar aanwezig en herstelde Hij zoveel mensen! Dit is zo omdat het ons beloofd is door God Zelf. Er zou een tijd komen dat Hij Zijn heerlijkheid, Zijn liefde, in grotere mate over ons uitstort.

Je hebt dan ook alle reden om te geloven dat de Heer ook jou genezing kán en wíl geven. Wat de Heer van jou vraagt is dus eerst jouw geloof – als dat van een mosterdzaadje is genoeg, dit zegt Hij. En Hij vraagt dan jouw hart. Geef jij je hart, dan geef je daarmee al jouw ideeën, gevoelen, emoties, ervaringen aan de Heere God. Al jouw fouten zitten ook opgeslagen in je hart, en bijvoorbeeld ook ontvangen negativiteit.

Wat je helpt is te bidden, want bidden is met God spreken vanuit je hart. In je gebed kun je jouw hart steeds weer en steeds meer aan Hem openen en overgeven. Je zult gaan merken dat het luisterende oor en de liefdevolle aanwezigheid van de Heer datgene is waar je altijd al naar hebt verlangd. God kent jou beter dan dat jij jezelf kent. Er is niemand in persoon die jou deze grote liefde kan geven.

God gaf ons in Zijn liefde ook Jezus Christus, Hij gaf eigenlijk Zichzelf en kwam de Waarheid vertellen en de weg wijzen naar God, want ook vroeger waren de mensen verward over of onbekend met  wie de Heer nu eigenlijk is. Jezus kwam de Waarheid dus brengen, en God bevestigde Zijn waarheid met tekenen en wonderen. Toen Jezus gekruisigd werd, weer opstond en naar de hemel opsteeg, bewees de Heer dat wie in Hem gelooft het eeuwige leven bij de Heer heeft. Doordat Jezus Zichzelf opofferde, heeft de Heer alle mensen hun fouten vergeven. Jouw werk is je hart te geven.

Door Jezus in jouw hart te aanvaarden begin je jouw reis van herstel, op weg naar een goed leven hier, en straks een leven zonder verdriet of pijn, in vrede en gelukzaligheid, in de eeuwigheid bij God. Je kunt vandaag beginnen door dit gebed hardop uit te spreken:

Bevrijdingsgebed  – Lieve Here Jezus, ik ben een zondaar en ik heb berouw van al mijn fouten en zonden, wast U alstublieft mijn zonden weg met Uw kostbaar Bloed. Vandaag keer ik mij af van alle zonden, en ik ontvang U in mijn hart als mijn Heer en Redder. Schrijft U alstublieft mijn naam in het levensboek van het Lam, en zend mij de Heilige Geest om mij te helpen leven in heiligheid. Bevestig Uw Woord in mijn hart en bescherm mijn hart. In de machtige naam van Jezus, ben ik vandaag wedergeboren. Amen.

Zorg er nu voor dat je de Bijbel gaat lezen, en ook dat je je laat dopen – ter bevestiging dat de oude jij sterft, zo deel je in Jezus Zijn sterven, en jij uit het water weer opstaat in de eenheid met de opgestane Here Jezus. Hij is zonder fouten, totaal één met God. Jezus heeft ons gevraagd ons te laten dopen in volledige onderdompeling. De stemmen en angsten etc. hebben op de nieuwe jij geen grip meer, in Jezus naam. En zoek mensen die met jou de Bijbel willen lezen, bidden, en jou in de Waarheid onderwijzen.

Genezing

En ontzetting beving allen en zij verheerlijkten God, en werden met vrees vervuld zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien.

Lukas 5:26

Genezing van een eetstoornis is mogelijk. Kijk maar naar dit kleine meisje Shalin op de foto’s. Ze had een volgens de artsen ongeneeslijke ziekte, en nu is zij compleet genezen. De Heer geneest dus lepra, HIV Aids, blindheid, doofheid, verlammingen, kankers, psychose, eetstoornissen, en alle andere ziekten onder de zon!

telefoonafbeelingen-182

Jouw genezing uit zich in een normale relatie met eten, in een goed functionerend lichaam, bij een gewicht dat in de ogen van de Heer goed is voor jou. Niet in de ogen van de modebladen of naar maatstaven van de wereld. Na je genezing zal je aandacht niet meer op je lichaam gericht zijn, maar op God. Hij zorgt voor jou.

Je genezing is bedoeld om de Heer alle lofprijzing en eer te geven door middel van een leven waarin jij je aan Hem onderwerpt. Alleen Hij geeft je echte vrede en geluk. Hij kent je beter dan dat jij jezelf kent, en de Bijbel en de Heilige Geest zullen je helpen om jouw persoonlijke relatie met de Heer te verdiepen. Jezus houdt zoveel van jou.

Innerlijke leegte

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Johannes 6:35

Alleen de Here God kan jouw leegte vullen.

Dit Schriftgedeelte herhalen we nog maar eens; zoals we hier kunnen lezen zijn honger en dorst niet alleen lichamelijk. Vele mensen die lijden aan een eetstoornis kunnen dit uit eigen ervaring bevestigen. Bij boulimia voelt de eter zich vaak totaal niet getroost door het zgn. troost voedsel. Hoeveel er ook gegeten wordt, de leegte blijft, innerlijke pijn en eenzaamheid blijven.

Een anorexia type is lichamelijk leeg, misschien ter bevestiging van de geestelijke leegte. Daarom is het belangrijk te beseffen dat Jezus voor jou stierf en weer opstond. Dat Hij de Heilige Geest stuurde om jou geestelijk te voeden en te vullen met de heiligheid van de Heer. Heiligen betekent hier jouw geest ontdoen van vervuilende, verwarrende, verboden geestelijke ideeën, en te vervangen door de Waarheid.

Verkeerde geestelijke voeding brengt ons onder anderen ziekte, angst, ijdelheid, egoïsme, seksuele zonden en de dood. Dit geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het is om de Bijbel te lezen en te bidden, zodat je zeker zult zijn dat je het juiste geestelijke voedsel tot je neemt. Eva nam de door de Here God verboden voeding tot zich, ze liet zich door satan vertellen dat het goed was. Door wie laat jij je vertellen wat goed is?

Er dwalen vele geesten rond die jou ook willen voeden. Die geesten hebben jou niet geschapen, integendeel, ze komen uit de duisternis en willen jou daar naartoe brengen. Hoe onschuldig en oprecht de ideeën en adviezen ook kunnen lijken, roep altijd de Here God aan om je te openbaren wat Hij ervan vindt. Van Eva leren we hoe eenvoudig de mens zich laat verleiden tot het kwade.

Laat je dus voeden door het Brood des levens, de Bijbel is het levende Woord van God, en belijd dagelijks je fouten, de zonden, bewuste en onbewuste. Bid en spreek je hart uit naar de Here Jezus, en vraag de Here God om herstel van jouw zelfbeeld en voedingspatroon. Verschuif je aandacht van je aardse lichaam naar je geestelijke leven bij Hem; geef de tijd die je nu nog aan training, diëten ed. besteed aan de Heer!